Truyền hình

Kết quả thí điểm bầu trực tiếp Chủ tich CĐCS tại Đại hội

LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, Viện Công nhân công đoàn tổ chức buổi Tọa đàm “Kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp Chủ tịch công đoàn cơ sở tại Đại hội”.

P.V

Gửi