Truyền hình

Sôi nổi Tháng Công nhân năm 2019

Tháng Công nhân 2019 tại Bình Dương có chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Đã có hơn 3.000 Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với người sử dụng lao động (NSDLĐ) tổ chức mỗi CĐCS một hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ...

Thu Thảo

Gửi